Skontaktuj się z nami: +48 666 885 991

PL EN

Osoba współpracująca z JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza)

Kogo można uznać za osobę współpracującą? 

Definicję osoby współpracującej zawierają przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej bądź umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

Definicję tę precyzuje orzecznictwo Sądu Najwyższego. 

O współpracy przy działalności gospodarczej można mówić wówczas, gdy występują łącznie: 

 • istotny ciężar gatunkowy działań współpracownika, które nie mogą mieć charakteru wtórnego (charakter wtórny ma np. czynność wystawienia faktury za wykonane roboty budowlane); 
 • bezpośredni związek z przedmiotem działalności gospodarczej; 
 • stabilność i zorganizowanie; 
 • znaczący czas i częstotliwość podejmowanych robót. 

Współpracujący musi mieć istotny wpływ na prowadzoną przez małżonka działalność. 

Wartość działania w ramach współpracy musi być znacząca. 

Źródło: http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/II%20UK%20134-08-1.pdf

Z terminem „współpraca” wiąże się także cecha stałości – stabilności ekonomiczno-zawodowej osoby zainteresowanej. 

Zasadne jest też przyjęcie, że wykonywana przez osoby współpracujące działalność powinna charakteryzować się zorganizowaniem i pewną ciągłością. 

Nie może zatem stanowić w sensie prawnym współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej sporadyczne, podejmowane okazjonalnie, zajmujące nikłą ilość czasu wystawianie faktur, czy wydawanie ad hoc (gdy nie ma pracownika) towaru. 

Znaczenie gospodarcze, organizacyjne i stabilność takich działań są znikome i nie kwalifikują się do oceny, iż w sensie prawnym dochodzi do „współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej”. 

Aby więc ocenić, czy pomoc świadczona przez małżonka może być uznawana za współpracę w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należy uwzględnić nie tylko charakter i rodzaj czynności podejmowanych przez członka rodziny, ale także czas potrzebny na ich wykonanie, ich wartość i zorganizowanie. 

Na taką ocenę nie wpływa fakt zawarcia umowy o pracę czy zlecenia. 

Należy odnieść się także do obowiązków małżonków wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, bowiem wspólne działanie małżonków jest naturalnym elementem rodziny, mającym swoje uzasadnienie gospodarcze i społeczne. Okazjonalna pomoc, jaką świadczy osobie prowadzącej działalność gospodarczą w tej działalności jego małżonek, prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe, stanowi konsekwencję obowiązku małżonków do wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Nie można więc każdej pomocy kwalifikować jako „współpraca przy działalności gospodarczej”, bez uwzględnienia obowiązków małżeńskich.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Łodzi, które świadczy usługi księgowe, ale również usługi kadrowe oraz płacowe. Płace i stosowanie prawa pracy to dla nas codzienność.

Nasz adres: Biuro Rachunkowe IPSUM, ul. Brukowa 12, Łódź. www.biuro-ipsum.pl

Zgodnie z podpisaną Ustawą dotyczącą szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa oraz informacją o zamknięciu od poniedziałku placówek oświatowych w Polsce, rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy (14-dniowy) zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie wliczał się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Aby uzyskać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień kalendarzowy sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Łodzi, które świadczy usługi księgowe, ale również usługi kadrowe oraz płacowe. Płace i stosowanie prawa pracy to dla nas codzienność.

Nasz adres: Biuro Rachunkowe IPSUM, ul. Brukowa 12, Łódź.

Źródło

Zgodnie z art. 58 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018

Czym jest CRBR?

Jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

Jakich spółek dotyczy obowiązek?

Art.  58.  [Podmioty obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji]

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

 1. spółki jawne;
 2. spółki komandytowe;
 3. spółki komandytowo-akcyjne;
 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kto faktycznie jest beneficjentem rzeczywistym spółki?

 1. rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:
  • w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
  • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
  • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

Jakie terminy są ważne, aby wypełnić obowiązek?

Art.  60.  [Terminy zgłaszania informacji do Rejestru]

 1. Informacje, o których mowa w art. 59, są zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek wymienionych w art. 58 do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.
 2. Do biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W przypadku awarii lub zakłóceń funkcjonowania systemu teleinformatycznego organ właściwy w sprawach Rejestru informuje o ich wystąpieniu i usunięciu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W takim przypadku do biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia wskazanych w informacji zamieszczonej w tym Biuletynie do chwili zamieszczenia

Spółki, które były wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów o rejestrze, tj. przed 13.10.2019 r., zgłaszają do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 mies. od dnia uruchomienia rejestru, tj. do 13.04.2020 r. Oznacza to, że dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych ww. podmiotów mogą nie figurować w rejestrze w okresie przejściowym.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo przyjęcia dość długiego, bo 6-miesięcznego okresu przejściowego, dotyczy on wyłącznie spółek wpisanych do KRS przed 13.10.2019 r. Spółki powstałe po tym dniu obowiązuje krótszy, 7-dniowy termin zgłoszenia danych do rejestru.

Jak dokonać rejestracji?

Na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie, poprzez wypełnienie formularza i podpisanie poprzez ePUAP.

Nasze biuro rachunkowe mieszczące się w Łodzi przy ul. Brukowej 12 pomoże Państwu w realizacji tego obowiązku.

Najważniejsze różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło:

UMOWA-ZLECENIE:

 • zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania i nie ponosi odpowiedzialności za efekt,
 • w umowie wskazywane jest miejsce, w którym będzie wykonywane zlecenie.

UMOWA O DZIEŁO:

 • wykonawca dzieła jest zobligowany do osiągnięcia konkretnego rezultatu za który zamawiający wypłaci wynagrodzenie (w umowie warto ustalić szczegóły samego dzieła),
 • najczęściej wykonawca decyduje o tym, gdzie i kiedy pracuje.

 

Od 01.01.2018 została znacznie ograniczona możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich – w zasadzie można je stosować tylko i wyłącznie w poniższych dziedzinach. Jeżeli zawarta umowa mieści się w poniższym zakresie, w jej treści powinien być punkt dotyczący przeniesienia tych praw.

Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, 50% koszty uzyskania przychodów mogą być stosowane tylko w przypadku gdy przychody uzyskiwane są z tytułu działalności:
1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
5) publicystycznej.

Jeśli uzyskane przez podatnika przychody nie będą mogły być zakwalifikowane do jednej z wymienionych dziedzin nie będzie możliwe zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zapraszamy do współpracy z nami!! Nasze biuro rachunkowe w Łodzi, ul. Brukowa 12 wyręczy wszystkie firmy współpracujące na powyższych zasadach.

Rozliczymy płace, pomożemy w wystawieniu rachunków do umów zleceń i o dzieło.