Skontaktuj się z nami: +48 666 885 991

PL EN

Nowy obowiązek – rejestracja w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Źródło

Zgodnie z art. 58 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dn. 01.03.2018

Czym jest CRBR?

Jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

Jakich spółek dotyczy obowiązek?

Art.  58.  [Podmioty obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji]

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

 1. spółki jawne;
 2. spółki komandytowe;
 3. spółki komandytowo-akcyjne;
 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kto faktycznie jest beneficjentem rzeczywistym spółki?

 1. rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:
  • w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
  • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
  • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

Jakie terminy są ważne, aby wypełnić obowiązek?

Art.  60.  [Terminy zgłaszania informacji do Rejestru]

 1. Informacje, o których mowa w art. 59, są zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek wymienionych w art. 58 do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.
 2. Do biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W przypadku awarii lub zakłóceń funkcjonowania systemu teleinformatycznego organ właściwy w sprawach Rejestru informuje o ich wystąpieniu i usunięciu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W takim przypadku do biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia wskazanych w informacji zamieszczonej w tym Biuletynie do chwili zamieszczenia

Spółki, które były wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów o rejestrze, tj. przed 13.10.2019 r., zgłaszają do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 mies. od dnia uruchomienia rejestru, tj. do 13.04.2020 r. Oznacza to, że dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych ww. podmiotów mogą nie figurować w rejestrze w okresie przejściowym.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo przyjęcia dość długiego, bo 6-miesięcznego okresu przejściowego, dotyczy on wyłącznie spółek wpisanych do KRS przed 13.10.2019 r. Spółki powstałe po tym dniu obowiązuje krótszy, 7-dniowy termin zgłoszenia danych do rejestru.

Jak dokonać rejestracji?

Na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie, poprzez wypełnienie formularza i podpisanie poprzez ePUAP.

Nasze biuro rachunkowe mieszczące się w Łodzi przy ul. Brukowej 12 pomoże Państwu w realizacji tego obowiązku.